مشاوره رایگان 021 - 49254

ExtensionModule (اکستنشن ماژول)

GXP2200EXT

با استفاده از ماژول اضافه GXP2200EXT، هر تلفن رومیزی را به مرکز کنترل تلفن تبدیل کنید.

Yealink EXP20 EXT

با استفاده از ماژول اضافه Yealink EXP20 EXT، هر تلفن رومیزی را به مرکز کنترل تلفن تبدیل کنید.